ภาคเรียนที่ 1/2550


นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ปีที่ 4
นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ปีที่ 2
นักศึกษาวิชาเอกนิเทศศาสตร์และการประชาใมพันธ์ ปีที่ 3
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีที่ 2
------------------------------------------------------------
1. วิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Design for Printed Media
รหัสวิชา 3024301 จำนวน 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
........ทบทวนความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่องานวารสาร หรืองานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
........เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วควรมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
........1. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
........2. มีความรู้ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
........3. มีทักษะในการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
........4. ใช้โปรแกรม PhoShop ได้
........5. ใช้โปรแกรม Illustrator ได้
........6. ใช้โปรแกรม PakeMaker ได้

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยที่ 1
แนวคิดเบื้อต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
........1.1 ความหมายของการออกแบบ
........1.2 การออกแบบและการวางแผน
........1.3 ประเภทของการออกแบบ
........1.4 จุดม่งหมายของการออกแบบ

หน่วยที่ 2
หลักการออกแบบ
........2.1 ความสมดุล
........2.2 การเน้น
........2.3 เอกภาพ
........2.4 การจัดองค์ประกอบภาพ
........2.5 ความคิดสร้างสรรค์

หน่วยที่ 3
สื่อสิ่งพิมพ์
........3.1 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์
........3.2 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
........3.3 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
...............3.3.1 การใช้ภาพประกอบ
...............3.3.2 การใช้สีในสื่อสิ่งพิมพ์
........3.4 ธุรกิจสิ่งพิมพ์

หน่วยที่ 4
ระบบการพิมพ์
........4.1 ความหมายของระบบการพิมพ์
........4.2 ประเภทของระบบการพิมพ์
...............4.2.1 ระบบการพิมพ์พื้นราบ
...............4.2.2 ระบบการพิมพ์พื้นนูน
...............4.2.3 ระบบการพิมพ์พื้นลึก
...............4.3.4 ระบบการพิมพ์พื้นฉลุ

หน่วยที่ 5
โปรแกรมที่ใช้สำหรับการพิมพ์
........5.1 PhotoShop
........5.2 Illustrator
........5.3 MageMaker

แหล่งการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้
........เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้
........1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างตั้งใจ
........2. ศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
........3. แต่ละคนสร้างบล็อกเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง
........4. วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาแต่ละหน่วยเก็บไว้ในบล็อกตนเอง
........5. อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากความรู้ในบล็อกของแต่ละคน
........6. สร้างสรรค์ผลงานการออกแบสิ่งพิมพ์คนละ 1 ชิ้น
........7. จัดแสดงผลงานในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
........8. ร่วมกันประเมินผลงานทุกกิจกรรม

การประเมินผล
........1. การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน.....5 %
........2. กิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ด้วยเว็บบล็อก
............2.1 เนื้อหาจากวิเคราะห์และสังเคราะห์ครบถ้วน.....10%
............2.2 การออกแบบบล็อก
...................2.2.1 สีและการตกแต่ง.....5 %
...................2.2.3 การออกแบบภาพประกอบ......5 %
...................2.2.4 ความสมดุลของบล็อก 2 ด้าน.....5 %
........3. ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์.....10%
........4. การสอบระหว่างภาคเรียน.....20%
........5. การสอบปลายภาคเรียน.....40%

http://chinmali74.blogspot.com/

------------------------------------------------------------

2. วิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอน
(Media Production)
รหัสวิชา 1032502 จำนวน 2 หน่วยกิต 3 ชั่ยวโมง

คำอธิบายรายวิชา
........ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินสื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
........เมื่อผู้เรียนเรียนจบเนื้อหาบทเรียนนี้แล้วควรมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
........1. มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน
........2. มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
........3. วางแผนในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
........4. มีทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างชำนาญ
........5. วิเคราะห์กระบวนการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนได้

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
........1.1 ความหมาย ประเภท ของสื่อการเรียนการสอน
........1.2 คุณค่า และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน
........1.3 หลักการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการสอน

หน่วยที่ 2
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน
........2.1 จิตวิทยาการรับรู้
........2.2 จิตวิทยาการเรียนรู้
........2.3 จิตวิทยาพัฒนาการ

หน่วยที่ 3
การสื่อสาร
........3.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
........3.2 รูปแบบของการสื่อสาร
........3.3 แบบจำลองของการสื่อสาร
........3.4 การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอน

หน่วยที่ 4
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
........4.1 ความหมายของการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
........4.2 วิธีระบบกับการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
........4.3 การสร้างแบบจำลองการออกแบบสื่อการเรียนการสอน

หน่วยที่ 5
การผลิตสื่อกราฟิก
........5.1 ความหมาย และคุณค่าของสื่อกราฟิก
........5.2 การใช้สีกับสื่อการเรียนการสอน
........5.3 การเขียนภาพการ์ตูน
........5.4 การออกแบบตัวอักษรหัวเรื่อง

หน่วยที่ 6
การสร้างสื่อราคาเยา
........6.1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของสื่อราคาเยา
........6.2 หลักการออกแบบและการสร้างสื่อราคาเยา
........6.3 วัสดุกับเทคนิคการออกแบบ
........6.4 การประมินสื่อการสอนราคาเยา

หน่วยที่ 7
การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
........7.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
........7.2 การใช้เครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยที่ 8
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
........8.1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของสื่อสิ่งพิมพ์
........8.2 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
........8.3 ระบบการพิมพ์
........8.4 การเลือกและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้
........1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
........2. การศึกษาค้นคว้า และการทำรายงานเป็นรูปเล่ม
........3. ผู้เรียนแต่ละคนสร้างบล็อกเพื่อการเรียนรู้เป็นของตนเอง
........4. วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาบทเรียนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำมาเก็บไว้ในบล็อกของตนเอง
........5. แบ่งกลุ่มอภิปรายและรายงานในเนื้อหาที่สนใจ
........6. สร้างผลงานออกแบบสื่อกราฟิกที่ตนเองสนใจ คนละ 1 ชิ้น

การประเมินผล
........1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน..... 5 %
........2. รายงานเป็นรูปเล่ม..... 5 %
........3. สื่อกราฟิก (ภาพการ์ตูน).....20 %
........4. สื่อเว็บบล็อก
.............4.1 เนื้อหาและภาพประกอบ..... 10 %
.............4.2 สีและการตกแต่ง.....10 %
.............4.3 การตกแต่งให้2ข้างเท่ากัน..... 5%
.............4.4 ความสม่ำเสมอในสร้างสรรค์บล็อก..... 5%
.........5. สอบย่อยระหว่างภาคเรียน..... 10%
.........6. สอบปลายภาคเรียน..... 30%

http://coursewares.mju.ac.th/
http://pprrty.blogspot.com/
http://konkandarn.blogspot.com/
http://teeraphong.blogspot.com/

------------------------------------------------------------

3.วิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
(Learning Innovation)
รหัสวิชา EDU104จำนวน 5(2-4-3)

จุดประสงค์
........เมื่อเรียนจบเนื้อหาแล้วผู้เรียนควรมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
........1. อธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้กับการศึกษา การเรียนการสอน และการเรียนรู้ได้ถูกต้อง
........2. อธิบายกระบวนการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
........3. วิเคราะห์ระบบที่เหมาะสมการออกแบบและการนำเทคโนโลยีไปใช้กับการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
........4. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเคริข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
........5. วางแผน ออกแบบ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงและการนำไปใช้กับการศึกษาหรือการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายรายวิชา
........ศึกษาแนวคิด ทฤษำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ รวบรยมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้
........ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยที่ 1
แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนวัตกรรม

หน่วยที่ 2
การรับรู้ การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย

หน่วยที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้

หน่วยที่ 4
วิธีระบบ

หน่วยที่ 5
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

หน่วยที่ 6
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล
1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.....15 %
2. การศึกษา ค้นคว้า และการทำรายงาน.....15 %
3. การฝึกออกแบบนวัตกรรม.....20 %
3. การออกแบบและผลิตนวัตกรรม.....20 %
4. การสอบระหว่างภาคเรียน.....10 %
5. การสอบปลายภาคเรียน.....30 %

http://thidaratee.blogspot.com/

------------------------------------------------------------

4.วิชาการผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
(Production and Presentation of Educational Multimedia)
รหัสวิชา TN7218 จำนวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
........ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ ฝึกปฎิบัตินการออกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอในการเรียน การเสนอและการเผยแพร่

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนเรียนจบเนื้อหาบทเรียนแล้วจะมีพฤติกรรมที่เป็นความสามารถดังนี้
........1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
........2) มีเจตคติที่ดีต่อการผลิตและการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
........3) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียได้
........4) ประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
........5) มีทักษะในการนำหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยที่ 1
มัลติมีเดียคืออะไร

หน่วยที่ 2
บทบาทของมัลติมีเดียกับการเรียนรู้

หน่วยที่ 3
การวางแผนในการผลิตมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 4
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 5 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการผลิตมัลติมีเดีย

หน่วยที่ 6
การนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การศึกษา ค้นคว้า ทำรายงาน
3. การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง
ๆ4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนหลายรูปแบบ
5. การผลิตและนำเสนอผลงาน

การวัดและประเมินผล
1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.....5%
2. การทำรายงาน.....5 %
3. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย.....20 %
4. การนำเสนอผลงาน.....10 %
5. แฟ้มสะสมผลงาน.....10 %
6. การสอบระหว่างภาคเรียน......20 %
7. การสอบปลายภาคเรียน.....30 %
.....รวม 100 %

----------------------------------------------------------

5.วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(Computer for Education)รหัสวิชา TN 6106จำนวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
........พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต่อร่วมของคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การติตตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้นรวมทั้งการวิเคราะห์การใช้คอมพวิเตอร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
........ฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อในการศึกษา

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนเรียนจบเนื้อหาบทเรียนแล้วควรมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
........1. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
........3. มีทักษะในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นได้
........4. ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
........5. ต่ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ได้
........6. จัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
........7. วิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้
........8. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษากับชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาบทเรียน
หน่วยที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
........1.1 คอมพิวเตอร์คืออะไร
........1.2 ประเภทของคอมพิวเตอร์
........1.3 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
........1.4 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
........1.5 ข้อจำกัดและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
........1.6 บทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการศึกษา

หน่วยที่ 2
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
........2.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร
........2.2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
........2.3 ข้อดีและข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
........2.4 ขั้นตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
........2.5 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
........2.6 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ

หน่วยที่ 3
อินเตอร์เน็ตกับการศึกษา
........3.1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร
........3.2 บทบาทของอินเตอร์เน็ตต่อการศึกษา
........3.3 การให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
........3.4 รูปแบบการจัดการศึกษาบนอินเตอร์เน็ต

หน่วยที่ 4
คอมพิวเตอร์กับงานสารสนเทศในห้องเรียน
........4.1 เวิร์ดโปรเซสเซอร์
........4.2 การทำงานของเวิร์ดโปรเซสเซอร์
........4.3 โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอรืสำหรับการศึกษา
........4.4 การจัดการสารสนเทศในชั้นเรียน
........4.5 อนาคตของการสื่อสารในชั้นเรียน

หน่วยที่ 5
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........5.1 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคืออะไร
...............5.1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
...............5.1.2 ลักษณะของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
...............5.1.3 ประเภทของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........5.2 บทบาทคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการศึกษา
...............5.2.1 งานบริหาร
...............5.2.2 งานหลักสูตร
...............5.2.3 งานห้องสุด
...............5.2.4 งานพัฒนาวิชาชีพ
...............5.2.5 งานวิจัย
...............5.2.6 งานแนะแนวและการบริการพิเศษ
...............5.2.7 งานทดสอบ
...............5.2.8 งานสื่อการสอน
...............5.2.9 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
........5.3 ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
...............5.3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)
...............5.3.2 ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
...............5.3.3 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้นิยม (Schema Theory)
...............5.3.4 ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory)หน่วยที่ 6E-Learning
........6.1 e-Learning คืออะไร
........6.2 องค์ประกอบของ e-Learning
........6.3 ข้อได้เปรียบของ e-Learning
........6.4 ลักษณะสำคัญของ e-Learnong
........6.5 ประเภทของ e-Learning
........6.6 แนวคิดในการใช้ e-Learning กับการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ศึกษารายงาน ค้นคว้า จากเว็บไซด์ และเอกสาร
3. ผุ้เรียนแต่ละคนสร้างบล็อกเพื่อการเรียนรู้เป็นของตนเอง
4. การทำกิจกรรมบนเว็บเพื่อการเรียนรู้
5. ประเมินผลงานจากเว็บ และผลงานจริง

การวัดและการประเมินผล
1. การเข้าร่ยวมกิจกรรมการเรียนการสอน.....5 %
2. การทำรายงานการศึกษาค้นคว้า.....5 %
3. การสร้างสรรค์บล็อก......20 %
........3.1. สีและการตกแต่ง
........3.2 เนื้อหาและภาพประกอบ
4. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป......10 %
5. การนำเสนอด้วย PowerPoint......10 %
6. การสอบระหว่างภาคเรียน......20 %
7. การสอบปลายภาคเรียน......30 %


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ